Kapcsolat

+36 (1) 464-48-06

+36 (30) 407-5656

 E-mail:

info@csereal.hu

--------------------------------

-ÜGYFÉLFOGADÁS:

Budapest VIII. Orczy út 6. 

II /211.

(Nagyvárad tér - SOTE mellett)

Hétköznap:

10:00 - 18:00

Előzetes időpontegyeztetéssel!

(Ebédidő: 12:00-13:00)

Postázási cím:  

CSE-REAL Kft.

1089  Budapest, Orczy út 6. 2/211

Látogató számláló

0
0
2
2
9
7
7

Ingatlanközvetítés díjazása

 


Megbízás általános menete és pénzügyi jellemzői:

Megbízás menete - Általános szabályok:

Munkatársunk az egyeztetett időpontban helyszíni szemlét tart az érintett ingatlanban, az alábbi ügymenet szerint:

- az ingatlan/lakás bejárása, külső szemrevételezés

- Partner általános tájékoztatása, feltételek/kritériumok ismertetése

- Partneri oldalról felmerülő kérdések/felvetések/bizonytalanságok tisztázása, szakmai megerősítés

Amennyiben a Partner igénye megnyílik a további folyamatokra

- Bérleti szerződés megtekintése, adatainak rögzítése.

- Partner által adott meghatalmazás aláírása.

- Partner csereigényének rögzítése.

Feltételek és elvárások, illetve a lehetőségek részleteinek egyeztetése.

- Műszaki adatfelvétel, melynek keretein belül alaprajzi felmérés, dokumentálás történik.

- Az ingatlant jellemző fotók elkészítése.

A helyszíni szemlét követő, azzal összefüggésben lévő közvetlen irodai feladatok:

- A felmérés során nyert adatok és fotók felhasználásával ajánlati dokumentáció (Ajánlati lap) elkészítése.

-Társaságunk által is elfogadott/aláírt meghatalmazás, valamint Ingatlan ajánlati adatlap visszaküldése/átadása Meghatalmazó (Megbízó) részére. 

*Az adatok irodai feldolgozása esetenként, akár 10 munka napot is igénybe vehet! Az aktuális, folyamatban lévő jogügyletek, valamint a direkt megbízói feladatok minden esetben prioritást élveznek.

- Az érintett ingatlan kiajánlása és hírdetése a Megbízóval történt tartalmi egyeztetését követően kezdődik meg - a már korábban elkészített és elfogadott ajánlati lap alapján. Ezzel egyidejűleg a regisztrált Partnerek felé hirlevélben, illetve közvetlen ajánlattal történik az ingatlan ajánlat kiközlése.

- A Társaságunkhoz beérkező, munkatársunk által felkutatott, vagy hirdetésre jelentkező megkeresések szortírozását követően, a fennmaradt és lehetséges partnerekkel egyeztetést folytatunk.

Az ingatlan bemutatásához köthető feladatok:

- KÖLCSÖNÖS KIAJÁNLÁS A felajánlott ingatlanokat megtekintjük, a jogviszonyokat és paramétereket ellenőrizzük. Megfelelőség esetén a Megbízó felé továbbítjuk/jelezzük az ajánlatot Ajánlati lap formájában. Ezzel egyidejűleg a lehetséges Partner felé is megtörténik az adott ingatlan kiajánlása. A partnerek az ajánlati lapok alapján MÉRLEGELIK A LEHETŐSÉGEIKET.

- KÖLCSÖNÖS MEGTEKINTÉS (LAKÁSOK BEMUTATÁSA) Amennyiben Megbízó(k), Partner(ek) részére az ajánlat megfelelőnek tűnik, úgy a kölcsönös megtekintést megszervezzük, az ingatlanokat bemutatjuk, igény esetén a lehetőségeket, értékviszonyokat Megbízó felé elemezzük.

- Megbízóink részére a megbízás tartama alatt szóbeli, szakmai támogatást (műszaki, értékbecslői, stb.) adunk, melynek külön díjazása - ebben az esetben - nincs.

Megállapodáshoz köthető feladatok::

- Felek egyezségét követően a megállapodás, önkormányzati kérelem előkészítésében, - igény esetén a jóváhagyó döntést követő birtokbaadásban - közreműködünk.

- Csereszerződéls elkészítése, aláírása (ügyvédi közreműködés nélkül díjmentes, ügyvédi közreműködés esetén külön megállapodás melletti díjazással).

- Tartozások esetén, letétkezelés előkészítése. (összegtől függő egyedi díjazás).

- Igény esetén - külön térítés mellett - az önkormányzati kérelemhez szükséges igazolások, iratok beszerzése. 

Megbízási szerződés megkötésére, illetve a közvetítési díj részét képező munkadíj  megfizetésére, a lehetséges cserepartnerek írásos egyezségének aláírásával - a bonylítás ügymenetének megkezdésével - egyidejűleg kerül sor. 

NINCS KÖTÖTTSÉG, EREDMÉNYORIENTÁLT, KISZÁMÍTHATÓ!

(Megbízási szerződés megtekinthető ITT)

Megbízási díj mértéke:

  • tulajdon esetén:    

                megállapodási érték 2,5 %-a + ÁFA, de minimum 230.000.,- Ft + ÁFA.

  • önkormányzati bérlakás esetén, illetve egyedi, speciális eljárást igénylő, összetett jogügyletek során a megbízási díj egyedi egyezség alapján kerül megállapításra, mely a fenti díjazásnál nem lehet kisebb mértékű.

Megbízási díj esedékessége: 

Megbízó a megbízási díjból, jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra sikeresen megkötött (csere)szerződés alapján köteles megfizetni az alábbi ütemezés szerint:

  • szerződéskötéssel egyidejűleg, önkormányzati döntéstől függetlenül: 70.000,- Ft + ÁFA, mely összeg a csereszerződéssel kapcsolatos, közvetlen munkadíj.
  • az önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül ……………………………… Ft (min: 160.000,- Ft)  + ÁFA összeget.

Illetékes önkormányzat(ok) esetleges elutasító nyilatkozata(i) esetén:

  • fent nevezet munkadíjon felül további díjat nem kell fizetni, amennyiben jelen szerződés hatályban marad. Amennyiben az elutasítást követően Megbízó nem kívánja tovább a Megbízási szerződést folytatni, azaz felmondja, úgy részéről történő felmondása estén a 8. pont szabályozása az irányadó.
  • Megbízott jelen szerződés időbeli hatálya alatt, külön térítés nélkül vállalja a megbízási cél teljesülése érdekében folytatott további közvetítői tevékenységet; kivétel, ha erre a Megbízó nem tart igényt és melyet írásban Megbízott felé megerősít.

Pénzügyi teljesítést jelentő egyéb esetek:

  • Amennyiben Megbízó nem kívánja az elutasítást követően tovább vinni a Megbízási szerződést , úgy azzal egyidejűleg vállalja, hogy megbízási időn belüli felmondás miatt Megbízott alapköltségét 120.000,- Ft + Áfa (27%) összeget, külön elszámolás nélkül megtéríti.
  • Megbízott alapköltségen felüli esetleges igényét, igazolt költségeit, külön elszámolás mellett, az alapköltéség megtérítésével egyidejűleg Megbízott részére megtéríti, mely összeg az alkapköltséggel együtt nem lehet több, mint a Megbízási szerződésen rögzített közvetítési (megbízási) díj.
  • Amennyiben Megbízó bejelentési, tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, úgy az Megbízott kárigényét megnyitja, melynek összege a megbízási díj összege és a mulasztásból eredő egyéb igazolt kárigény együttes összege.
  • Késedelmes fizetés esetén fizetendő késedelmi kamat mértéke: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRDEKÉBEN SZERETNÉM AZ ELŐKÉSZÍTÉSI ADATLAPOT KITÖLTENI

Honlap készítés